INFORMACJA WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów na ławników

Komunikaty i ogłoszeniaINFORMACJA
 
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

 
w sprawie
uzupełniającego naboru kandydatów na ławników

 
 

Działając na podstawie art. 160 i 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.)    
 

informuję, że trwa nabór uzupełniający kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 
na kadencję 2016-2019Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim podał liczbę ławników, jaka powinna być wybrana na kadencję 2016 – 2019 w wyborach uzupełniających przez Radę Gminy w Aleksandrowie:    
  • do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 1 ławnik.    

Rada Gminy w Aleksandrowie dokona wyboru ławnika na sesji w miesiącu lutym 2018 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:    

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,    
2) jest nieskazitelnego charakteru,    
3) ukończył 30 lat,    
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,    
5) nie przekroczył 70 lat,    
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,    
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.    

Ławnikami nie mogą być:    

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,    
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,    
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,    
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,    
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,    
6) duchowni,    
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,    
8) funkcjonariusze służby więziennej,    
9) radni gminy, powiatu i województwa.    
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.    
 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:    

1) prezesi sądów,    
2) stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,    
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.    
 

    Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje od co najmniej roku.    
 
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, która jest udostępniona:

  • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl,    
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie – www.bip.aleksandrow.net.pl
  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00    

 

Karty zgłoszenia na ławnika wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9 w godzinach urzędowania w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.    
 
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:    

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;    
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;    
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust, 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).


Wymienione dokumenty w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.    


Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
2) imienna lista osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Wzór listy poparcia jest do pobrania ze strony internetowej www.bip.aleksandrow.net.pl bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie.    

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.    

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy wyznaczonym terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.


Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki 

Załączniki:


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (.pdf) >>


Oświadczenie o nie prowadzeniu postępowania (.pdf) >>


Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej (.pdf) >>


Lista osób popierających kandydaturę (.doc) >>


Lista osób popierających kandydaturę (.odt) >>


Lista osób popierających kandydaturę (.pdf) >>