Zarządzenie Nr 10/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>