Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

 

Aleksandrów, dnia 02.03.2010 roku


 1. Nr 1/2010

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Aleksandrów
w wysokości 62 800 EURO, część tej dotacji tj kwotę 43 582,12 PLNprzeznacza na realizację niżej określonej usługi.
uzyskała dotację

1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Aleksandrów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

o usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

o usługa będzie realizowana w partnerstwiez innymi usługodawcami.


2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się
w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Aleksandrowie w dniu 12 marca 2010 roku
o godzinie 10
00.
3. PROCEDURA


Zgodnie z § 3 pkt.2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwawybór usługodawców odbywać się będzie, w związku z zapisami art. 4 ust. 1 lit. a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1655 z poźn. zm.), w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną
w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem:
http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Gminne Centrum Kultury” w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin z gminy Aleksandrów – rozszerzenie działalności w ramach programu integracji społecznej.


Projekt powinien obejmować następujące zadania :

1. Kontynuacja działalności Młodzieżowego Zespołu Ludowego (Cel: integracja
i rozwój młodzieży, a także podtrzymywanie i przekazywanie tradycji kulturowych naszego regionu):

a) prowadzenie zajęć taneczno-wokalnych dla młodzieży gimnazjalnej w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo w okresie: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 2010 roku

b) w w/w okresie przygotowanie i przedstawienie nabytych umiejętności podczas międzypokoleniowego spotkania integracyjnego;

c) propagowanie kultury i tradycji ludowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów;

d) zakup napojów i poczęstunku dla członków zespołu;

e) zapewnienie niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć;

f) zapewnienie dojazdu członkom młodzieżowego zespołu ludowego na zajęcia.

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę nie większą niż 11 000 PLN

2. Powołanie i działalność Gminnego Zespołu Ludowego dla dorosłych.

a) prowadzenie zajęć taneczno - wokalnych dla członków Gminnego Zespołu Ludowego
w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo w okresie: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 2010 roku.

b) w w/w okresie przygotowanie i przedstawienie nabytych umiejętności podczas międzypokoleniowego spotkania integracyjnego;

c) zakup napojów i poczęstunku dla członków zespołu;

d) zapewnienie niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć;

e) zapewnienie dojazdu członkom zespołu ludowego na zajęcia.

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę nie większą niż 8 500 PLN

3. Spotkanie wyjazdowe (integracyjne) członków Młodzieżowego i Gminnego Zespołu Ludowego w celu poznania dorobku kulturowego innego regionu Polski.

a) wycieczka integracyjna dla członków Młodzieżowego i Gminnego Zespołu Ludowego
w celu poznania tradycji i kultury innych regionów na terenie Polski.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę nie większą niż 5 000 PLN

4. Organizacja międzypokoleniowego spotkania integracyjnego podczas którego odbędzie się prezentacja dorobku artystycznego zespołów ludowych z terenu Gminy Aleksandrów.

a) zapewnienie poczęstunku uczestnikom spotkania;

b) zapewnienie niezbędnych materiałów do zorganizowania międzypokoleniowego spotkania integracyjnego;

c) wydanie okolicznościowego folderu prezentującego dorobek kulturowy Gminy Aleksandrów.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę nie większą niż 6 500 PLN


Na realizację przedmiotu zamówienia przeznacza się kwotę 43 582,12 PLN, z czego kwotę nie większą niż 30 % usługodawca może przeznaczyć na remont, środki trwałe i wyposażenie związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana
liczba jednostek zdefiniowanych jako godzina pracy usługodawcy.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 01.04.2010 do 30.09.2010 r.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne
 3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im

podległe jednostki organizacyjne.

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Usługodawca powinien spełniać następujące warunki:

 • zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianej usługi

 • organizowanie zajęć na terenie gminy,

 • zapewnienie doświadczonej kadry,

 • zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej,

 • przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kadry mającej doświadczenie
   w realizacji tego typu zadań,

  • oświadczenie o zapewnieniu odpowiedniej bazy lokalowej do realizacji usługi,

  • program realizowania usługi.


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanej usługi, sposobu monitorowania jej osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pomocą poczty do Urzędu Gminy w Aleksandrowie (Aleksandrów 39B; 26-337 Aleksandrów) w terminie do 23.03.2010 r. do godz. 1600. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na świadczenie usługi – „Gminne Centrum Kultury” w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin z gminy Aleksandrów – rozszerzenie działalności w ramach programu integracji społecznej.

OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6 oraz kryteriów formalnych (np.: czy usługodawca jest uprawniony do złożenia oferty, czy wniosek wypełniony jest na odpowiednim formularzu, czy jest kompletny oraz, czy oferta nie jest powtórzeniem dotychczasowej usługi)

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji
   o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność
   i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona najpóźniejw ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
  w Aleksandrowie oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.


8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się
z Panią Dorotą Śpiewak – Kierownik GOPS, pokój nr 12 w budynku Urzędu Gminy
w Aleksandrowie; tel. (44) 756-00-13,
e-mail: gopsalek@poczta.onet.pl


9. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Oferty

2. Wzór Umowy

3. Wzór Sprawozdania


Wójt Gminy

(-)Dionizy Głowacki