Zaproszenie od składania ofert

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów WiejskichZaproszenie do składania oferty

na usługi Integracji Społecznej o wartości nie przekraczającej 2000 EURO,

w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

w trybie procedury specjalnej CPP


 1. Zamawiający zaprasza Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania” wokół Łysej Góry jako kwalifikowanego usługodawcę do złożenia oferty mającej na celu rozwój usług integracji społecznej na rzecz społeczeństwa Gminy Aleksandrów

 2. Procedura

W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP (ang) Community Participation In Procurement – ( udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl

Podręcznik zawiera również informację nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 1. Zakres zamówienia usługi:

  • Cel realizowanej usługi – wizyta studyjna – szkolenie w celu poznania dobrych praktyk z zakresu usług integracji społecznej,

  • Beneficjenci usługi (odbiorcy) – członkowie Gminnego Zespołu Roboczego, członkowie Komisji Oceniającej, pracownicy GOPS, Partnerzy społeczni,realizujący usługi integracji społecznej na terenie gminy – łącznie 18 osób

  • Działanie w ramach realizacji usługi – szkolenie wspomagające planowanie, wdrażanie, podnoszenie jakości usługi integracji społecznej oraz zdobywanie doświadczenia „ z pierwszej ręki”, wymiana doświadczeń,

  • Termin realizacji usługi – kompleksowa organizacja wizyty studyjnej w zakresie dobrych praktyk wraz z transportem uczestników szkolenia w dniach 27-28 sierpnia 2010 r.,

  • Koszt szacunkowy usługi – do wartości nieprzekraczającej 2000,00 EURO.


 1. Warunki realizacji:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • Zapewnienie wysokiej jakości usługi,

 • Ekonomiczność i efektywność świadczonej usługi,

 • Udokumentowania poniesionych wydatków na realizację usługi ( np. rachunki, faktury)

 • Udokumentowania realizacji usługi ( np. kronika ze zdjęciami z imprezy, film CD lub inne),

 • Promocji usługi na terenie gminy Aleksandrów

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa publicznego ( wymagana kserokopia ubezpieczenia usługi),

 • Złożenie sprawozdania z realizacji usługi.


 1. Procedura składania oferty i jej oceny:

5.1. Termin złożenia oferty – do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zaproszenia.

5.2. Miejsce złożenia oferty – siedziba Urzędu Gminy Aleksandrów pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Gminy , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26-337 Aleksandrów (liczy się data stempla pocztowego).
5.3 Ocena oferty:

 • Oceny oferty dokonuje Zamawiający/Członkowie Zespołu Zadaniowego wraz/lub Komisja Oceniająca, która zastała powołana przez Wójta Gminy Aleksandrów Zarządzeniem nr 8/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w minimalnym składzie 2 osób ( z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi).

 • Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.

 • Przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów umowy z usługodawcą (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

 • Wyniki oceny sporządzane są w formie protokołu i podpisane przez Zamawiającego i/lub Komisję oceniającą ofertę.

 • O wynikach oceny oferty usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia oferty.

 • Ostateczną decyzją złożonej oferty będzie podpisanie umowy/porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.

 1. Kontakt z Zamawiającym - dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Pani

Dorota Śpiewak Kierownik GOPS-Koordynator PPWOW w gminie tel. 044 7560013, e-mail: Gopsalek@poczta.onet.plAleksandrów dnia 01.06.2010 r.

Wójt Gminy

Aleksandrów

(-) Dionizy Głowacki