15 grudzień 2010 - Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe
Aleksandrów, dnia 14 grudnia 2010 rokuINFORMACJA    Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr XL/237/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 311, poz. 2603) informuje o wynikach konsultacji przeprowadzonych w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
    Projekt programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie www.gmina-aleksandrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.aleksandrow.pl. Dodatkowo przesyłany  został przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, które brały udział
w otwartych konkursach w roku poprzednim,  za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W terminie do dnia 29 listopada 2010 r. można było składać uwagi i wnioski osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@aleksandrow.net.pl lub tradycyjnej.
    W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski do programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
 

Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki