Referat finansowy

Referaty


Michał Boraniecki - Skarbnik Gminy

pokój nr 110

tel. (0-44) 756 00 27 wew. 23Agnieszka Wójcik - inspektor

pok. nr 116

tel. (044) 756 00 27 wew. 42

 

Marzena Zganiacz - specjalista

pok. nr 116

tel. (044) 756 00 27 wew. 42

 

Edyta Sekulska - inspektor

pok. nr 103

tel. (044) 756 00 27 wew. 30

 

Izabela Lewandowska - inspektor

pok. nr 103

tel. (044) 756 00 27 wew. 30

 

Jadwiga Seroka - inspektor

pok. nr 115

tel. (044) 756 00 27 wew. 45


Katarzyna Olczykowska - inspektor

pok. nr 115

tel. (044) 756 00 27 wew. 45


Diana Górecka - referent

pok. nr 103

tel. (044) 756 00 27

 

Do zadań Referatu Finansowego należy:


1. W zakresie księgowości budżetowej i obsługi punktu kasowego:

1) przygotowanie projektu budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia ,

2) opracowanie projektu zmian w budżecie,

3) prowadzenie rachunkowości budżetowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

4) bieżące informowanie organów Gminy o przebiegu realizacji budżetu,

5) podejmowanie czynności związanych z opracowaniem i analizowaniem planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz nadzorowanie ich działalności finansowej,

6) prowadzenie spraw z zakresu zaciągania kredytów i pożyczek,

7) wykonywanie obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

8) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankami i innymi organami finansowymi,

9) naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym i ZUS,

10) sporządzanie miesięcznych imiennych raportów dotyczących odprowadzania składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych,

11) wykonywanie obsługi finansowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12) przygotowanie delegacji do realizacji należności,

13) prowadzenie rozliczeń finansowych pracowników interwencyjnych i robót publicznych, współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy,

14) prowadzenie księgowości inwestycyjnej,

15) przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie i jednostkach podporządkowanych,

16) prowadzenie ewidencji i przechowywanie druków ścisłego zarachowania,

17) prowadzenie operacji kasowych,

18) prowadzenie dokumentacji kasowej,

19) zakup, sprzedaż i rozliczanie stanu znaków opłaty skarbowej,

20) kontrola kasy.


2. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej:

1) sporządzanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu podatków i opłat lokalnych,

2) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie ulg, umorzeń zobowiązań podatkowych, rozkładania płatności na raty i odraczania terminów płatności tych zobowiązań,

3) prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz aktualizowanie danych w niej zawartych,

4) prowadzenie rejestru dokumentacji przypisów i odpisów należnych zobowiązań pieniężnych,

5) prowadzenie rachunkowości podatkowej łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych,

6) egzekwowanie należności podatkowych na podstawie przepisów o egzekucji w administracji, współdziałanie w tym zakresie z Urzędami Skarbowymi,

7) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

8) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,

9) nadzorowanie inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego,

10) naliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,

11) sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru i realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych oraz udzielonej pomocy publicznej.


3. W zakresie rozliczeń podatkowych, finansowych i organu finansowego:

1) prowadzenie księgowości organu finansowego,

2) prowadzenie analityki rozrachunków jednostki i organu finansowego,

3) rozliczanie podatku VAT,

4) przygotowanie rachunków i faktur do realizacji należności,

5) regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

6) naliczanie i egzekucja czynszów wynikających z zawartych umów najmu,

7) przygotowanie i przekazywanie materiałów z zakresu finansów publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej,

8) przygotowanie i przekazywanie w systemie informatycznym sprawozdań budżetowych.