Referat organizacyjny

Referaty

Alicja Staśkiewicz - kierownik referatu
pokój nr 3
 tel. (0-44) 756 00 27


Małgorzata Przybył-Jasion - pomoc administracyjna
pok. nr 6 /sekretariat/
tel. (044) 756 00 27


Marcin Bojarczuk - informatyk
pok. nr 111
tel. (044) 756 00 27 wew. 35


Anna Nowak - radca prawny

pok. 117

tel. (044) 756 00 27 wew. 21


Violetta Zawadzka - radca prawny

pok. 117

tel. (044) 756 00 27 wew. 21

 


 

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych należy:


 


1. W zakresie organizacji:
  1) prowadzenie kancelarii ogólnej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
  2) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich według właściwości kierownikom referatów i czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi,
  3) prowadzenie rejestru kontroli dokonywanych przez organy zewnętrzne oraz nadzór nad terminową realizacją wystąpień pokontrolnych,
  4) prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzenia wyborów i referendów,
  5) sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu,
  6) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do podpisywania decyzji administracyjnych,
  7) wykonywanie czynności związanych z ustalaniem granic jednostek podziału terytorialnego Gminy,
  8) organizowanie szkoleń pracowników Urzędu,
  9) zakup materiałów biurowych, wyposażenia Urzędu i środków czystości oraz określenie potrzeb w tym zakresie,
  10) zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci i tablic urzędowych,
  11) prowadzenie zbioru przepisów prawnych,
  12) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie,
  13) zabezpieczenie dekoracji budynku i pomieszczeń urzędowych z okazji świąt i uroczystości państwowych.

2. W zakresie kadr:
  1) przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami Urzędu i jednostek podporządkowanych,
  2) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i jednostek podporządkowanych, list obecności, ewidencji nieobecności w godzinach służbowych, rozliczenia czasu pracy, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych,
  3) opracowanie planu urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji wykorzystania wszystkich rodzajów urlopów,
  4) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki etatami i funduszem płac,
  5) przygotowanie projektów zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
  6) załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
  7) przygotowanie dokumentacji w sprawach awansowania, nagradzania i karania pracowników,
  8) przygotowanie dokumentacji w sprawach przyznania odznaczeń państwowych, odznak resortowych,
  9) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
  10) wydawanie skierowań na badania lekarskie,
  11) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów kodeksu pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  12) bieżące prowadzenie szkoleń z zakresu bhp.

3. W zakresie działalności gospodarczej:
  1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
  2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich cofanie,
  3) współdziałanie, w zakresie prowadzonych spraw, z oddziałami ZUS, Urzędami Skarbowymi, Urzędami Statystycznymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do kontroli prowadzonej działalności gospodarczej.

4. W zakresie obsługi Rady Gminy:
  1) obsługa techniczna sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
  2) przygotowanie i przekazanie radnym materiałów w sprawach będących przedmiotem obrad sesji,
  3) zawiadamianie członków komisji o posiedzeniach,
  4) protokołowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,
  5) prowadzenie ewidencji uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych,
  6) przekazywanie podjętych uchwał Wójtowi oraz organom nadzoru, tj. Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
  7) czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji, a w szczególności praw wynikających z ochrony stosunku pracy radnych.

5. W zakresie spraw społecznych:
  1) koordynowanie działań w zakresie profilaktyki zjawisk patologii społecznej,
  2) realizacja nałożonych na Gminę zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi,
  3) opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  4) koordynacja realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  6) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawach z zakresu działania referatu,
  7) współdziałanie z Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
  8) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami o charakterze społeczno – gospodarczym,
  9) inicjowanie i podejmowanie działań związanych z włączeniem podmiotów gospodarczych w rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych Gminy,
  10) podejmowanie działań związanych z promocją Gminy,
  11) redagowanie i aktualizacja stron Biuletynu Informacji Publicznej,
  12) koordynowanie działań w zakresie reagowania na krytykę mediów dotyczącą działalności jednostek podległych, bądź mającą istotne znaczenie dla warunków życiowych mieszkańców Gminy.

6. W zakresie informatyki:
  1) Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu i sieci komputerowej,
  2) Instalowanie i konfiguracja oprogramowania komputerowego na stacjach roboczych i serwerze oraz wykonywanie kopii zapasowych zgodnie z postanowieniami umów licencyjnych,
  3) Wykonywanie przeglądów systemów informatycznych pod kątem zgodności zainstalowanego oprogramowania z umowami licencyjnymi, usuwanie oprogramowania, dla którego nie można określić ważnej licencji lub dowodu licencji,
  4) Współpraca z firmami komputerowymi w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz w zakresie nadzoru serwisowego,
  5) Prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu informatycznego oraz przeprowadzanie kwartalnej inwentaryzacji infrastruktury informatycznej Urzędu,
  6) Przechowywanie i prowadzenie ewidencji dokumentów licencyjnych oprogramowania,
  7) Sporządzanie kart wyposażenia stanowisk pracy poszczególnych użytkowników w oprogramowanie i sprzęt informatyczny,
  8) Udzielanie użytkownikom wskazówek w zakresie działania sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemu komputerowego,
  9) Administrowanie siecią komputerową, w tym:
    a) przydzielanie haseł użytkownikom poszczególnych systemów informatycznych oraz kontrolowanie częstotliwości ich zmiany,
    b) rejestrowanie i wyrejestrowanie użytkowników systemów informatycznych,
    c) wykonywanie kopii awaryjnych,
    d) sprawdzanie systemów informatycznych na obecność wirusów i ich usuwanie,
    e) przechowywanie nośników informacji, w tym kopii informatycznych,
    f) instalowanie w systemach informatycznych zabezpieczeń wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  10) Redagowanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie i jednostek organizacyjnych,
  11) Administrowanie stronami internetowymi gminy.