Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Referaty

Halina Pasikowska - kierownik referatu
pokój nr 105
 tel. (0-44) 756 00 27 wew. 26

 


Czesław Purgał - specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych
pok. nr 106
 756 00 27 wew. 27


Bartosz Lewandowski - pomoc administracyjna
pok. nr 106
 756 00 27 wew. 27Arkadiusz Kowalski - st. specjalista ds. rolnictwa i ochr. środowiska
pok. nr 107
 756 00 27 wew. 28.

Wojciech Leśniewski - pomoc administracyjna
pok. nr 107
 756 00 27 wew. 28


Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

 

1. W zakresie gospodarki przestrzennej:
  1) określenie polityki przestrzennej Gminy,
  2) prowadzenie prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwzględnieniem uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa,
  3) opracowanie ustaleń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4) prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  5) nadzór nad wdrażaniem i upowszechnianiem zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego,
  6) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja planów,
  7) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aktualności planów oraz wprowadzanie zmian,
  8) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
  9) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy,
  10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu,
  11) wydawanie opinii o zgodności z planem miejscowym prowadzonej działalności gospodarczej,
  12) nadawanie numeracji porządkowej,
  13) wydawanie opinii w sprawie prowadzenia prac geologicznych,
  14) prowadzenie ewidencji decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wydanych przez Starostę Powiatowego,
  15) inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
  16) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.

 

2. W zakresie gospodarki komunalnej:
  1) opracowanie programu rozwoju infrastruktury komunalnej,
  2) opracowanie programu remontów i modernizacji obiektów komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie,
  3) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę,
  4) usuwanie awarii i konserwacja urządzeń wodociągowych,
  5) windykacja należności z tytułu opłat za wodę i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
  6) zarządzanie budynkami stanowiącymi własność Gminy,
  7) prowadzenie spraw w zakresie najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych,
  8) ustalanie stawki czynszu za najem i dzierżawę lokali,
  9) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem i nabywaniem przez Gminę lokali,
  10) usuwanie skutków samowoli lokalowej,
  11) utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego,
  12) utrzymanie i modernizacja dróg gminnych, lokalnych i dojazdowych do pól,
  13) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  14) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
  15) orzekanie w sprawie przywrócenia pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
  16) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,
  17) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
  18) zapewnienie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym.

 

3. W zakresie gospodarki gruntami:
  1) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,
  2) prowadzenie spraw w zakresie wydzierżawiania i sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy,
  3) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,
  4) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
  5) prowadzenie spraw związanych ze wspólnotami gruntowymi,
  6) wykonywanie prawa pierwokupu dla nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub od Gminy,
  7) wydawanie opinii w sprawach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,
  8) wydawanie opinii w sprawach związanych ze zwrotem nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa,
  9) przygotowanie przekazania nieruchomości zajętych pod drogi publiczne jednostce samorządu terytorialnego,
  10) dokonywanie czynności związanych z zamianą nieruchomości,
  11) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem postanowień prostujących błędy pisarskie, rachunkowe i inne oczywiste omyłki w wydanych aktach własności ziemi oraz w umowach przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego,
  12) współpraca z sądami powszechnymi oraz biurami notarialnymi w zakresie uregulowania stanu własności i ksiąg wieczystych,
  13) sporządzanie zeznań świadków dotyczących wliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 

4. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:
  1) współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki weterynaryjnej oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  2) współdziałanie ze służbami ochrony roślin i nasiennictwa w walce z chwastami i szkodnikami roślin,
  3) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i ochrony roślin,
  4) realizacja zadań w zakresie użyźniania gleb, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego nawożenia i wapnowania,
  5) organizacja i nadzór zadań związanych z wapnowaniem gleb,
  6) współdziałanie ze Stacją Chemiczno – Rolniczą w zakresie badania zasobności gleb,
  7) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
  8) realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
  9) ochrona gruntów rolnych i leśnych,
  10) określenie warunków wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze oraz naliczenie opłat z tego tytułu,
  11) opracowanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych,
  12) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
  13) wydawanie uproszczonych planów urządzania lasów,
  14) opiniowanie wniosków rolników ubiegających się o zalesienie gruntów rolnych,
  15) opiniowanie wniosków rolników ubiegających się o zwrot kosztów odbioru padliny,
  16) opiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  17) współdziałanie z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów z terenu Gminy i wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie,
  18) nadzorowanie przejściowych składowisk śmieci,
  19) nadzór nad działalnością spółek wodnych,
  20) współdziałanie z terenowymi spółkami wodnymi przy określaniu potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych,
  21) kontrola prawidłowości robót konserwacyjnych wykonywanych bezpośrednio przez spółki wodne oraz przedsiębiorstwa konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych,
  22) udział w komisjach odbioru robót konserwacji i melioracji podstawowych i szczegółowych, wykonywanych przez spółki wodne systemem gospodarczym oraz przez przedsiębiorstwa,
  23) udział w komisjach szacujących szkody powstałe w wyniku przeprowadzania robót konserwacyjnych,
  24) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  25) wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  26) prowadzenie spraw z zakresu spisu rolnego,
  27) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

5. W zakresie inwestycji:
  1) gromadzenie danych o funduszach pomocowych krajowych i zagranicznych,
  2) stały kontakt z przedstawicielstwami funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych,
  3) sporządzanie wniosków o dotacje i kredyty na zadania inwestycyjne,
  4) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji,
  5) weryfikacja projektów technicznych inwestycji,
  6) współdziałanie z inspektorami nadzoru w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych,
  7) przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji,
  8) sporządzanie wniosków o dotacje na określone zadania.

 

6. W zakresie zamówień publicznych:
  1) przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
  2) współdziałanie w zakresie zamówień publicznych z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy.