Referat spraw obywatelskich

Referaty

Witold Małecki - kierownik referatu, kierownik USC
pokój nr 113
 tel. (0-44) 756 00 27 wew. 31 lub (044) 756 00 16


Bogusława Malczyk - zastępca kierownika USC
pok. nr 112
tel. (044) 756 00 27 wew. 36 lub (044) 756 00 16


Teresa Grabowska - inspektor ds. obrony cywilnej
pok. nr 104
tel. (044) 756 00 27

 
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
  1) wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego,
  2) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa i sporządzanie aktów małżeństwa,
  3) prowadzenie ksiąg małżeństw i aktów zbiorczych,
  4) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka i sporządzanie aktów urodzenia,
  5) prowadzenie ksiąg urodzeń i aktów zbiorczych,
  6) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska dziecku przez męża matki,
  7) przyjmowanie zgłoszeń o zgonie i sporządzanie aktów zgonu,
  8) prowadzenie ksiąg zgonów i aktów zbiorczych,
  9) dokonywanie przypisków i wzmianek pod aktami stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów i innych dokumentów przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,
  10) wydawanie odpisów akt stanu cywilnego,
  11) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego,
  12) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,
  13) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń do zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania,
  14) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
  15) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o sporządzeniu aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
  16) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  17) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na zamieszczenie wzmianki lub przypisku w akcie stanu cywilnego na podstawie dokumentu pochodzącego od władzy obcego państwa,
  18) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  19) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, w terminie 3 miesięcy od rozwiązania małżeństwa,
  20) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji w sprawie ustalenia i odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
  21) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,
  22) przekazywanie ksiąg 100-letnich do Państwowego Archiwum dla województwa łódzkiego,
  23) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na wynoszenie ksiąg stanu cywilnego poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego,
  24) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego przedstawicielom organizacji społecznych i instytucji naukowych,
  25) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem i sprawdzaniem dokumentów tożsamości,
  26) prowadzenie archiwum teczek osobowych wydawanych dokumentów tożsamości,
  27) popularyzowanie obrzędowości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
  28) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  29) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
Powyższe czynności wykonywane są w ramach obsługi technicznej i merytorycznej Wójta, sprawującego funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2. W zakresie ewidencji ludności:
  1) wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
  2) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, prowadzenie postępowania administracyjnego w tych sprawach,
  3) współpraca z Terenowym Bankiem Danych,
  4) prowadzenie i aktualizacja kartoteki:
    a) stałych mieszkańców,
    b) byłych mieszkańców,
    c) pobytu czasowego,
oraz skorowidza alfabetycznego,
  5) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
  6) sporządzanie spisu wyborców,
  7) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych i nadzór nad ich przebiegiem.

3. W zakresie zadań dotyczących obowiązku obrony RP:
  1) wykonywanie czynności związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony przy współpracy z organami wojskowymi,
  2) prowadzenie i aktualizacja rejestru przedpoborowych,
  3) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
  4) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
  5) prowadzenie poszukiwań przedpoborowych i poborowych uchylających się od obowiązku uregulowania stosunku do służby wojskowej,
  6) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach uznania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny, konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  7) przygotowanie projektów tworzenia formacji obrony cywilnej i wyznaczania na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
  8) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych odrębnymi przepisami,
  9) koordynacja działań w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej,
  10) sprawowanie nadzoru nad aktualizacją Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1) opracowanie programu ochrony przeciwpożarowej Gminy,
  2) nadzorowanie i kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy,
  3) prowadzenie ewidencji jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
  4) prowadzenie spraw związanych z działalnością Zarządu Gminnego i poszczególnych jednostek OSP,
  5) współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz nadzoru nad OSP,
  6) przygotowanie ochrony przeciwpożarowej dla potrzeb obrony cywilnej.

5. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
  1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie,
  3) organizacja pracy kancelarii tajnej,
  4) przyjmowanie dokumentów oznaczonych klauzulami „ściśle tajne”, „tajne” lub „poufne”,
  5) prowadzenie ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych.