Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

Działalność

Ochotniczych Straży Pożarnych

na terenie Gminy Aleksandrów


Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP w tym 4 jednostki typu „S” Dąbrowa nad Czarną, Skotniki – jednostki te włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz Siucice i Niewierszyn i 5 jednostek typu „M” Ciechomin, Janikowice, Stara, Dąbrówka i Szarbsko. Jednostki te skupiają w swoich szeregach 190 członków.

Jednostki te współpracują z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, jak również poprzez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Współpraca ta układa się dobrze, jest to nie tylko współpraca w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów ale również działalność w dziedzinie ratownictwa drogowego, ekologicznego, udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych takich jak huragany, których jest coraz więcej, ale również powodzie i inne tego typu zdarzenia, stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i dobytku. Aby dobrze wykonywać stawiane zadania strażacy OSP biorą udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską PSP. Poza kursem podstawowym strażacy posiadają przeszkolenia naczelników, dowódców OSP, kurs prowadzenia działań ratowniczych w aparatach powietrznych chroniących drogi oddechowe ratowników, kurs obsługi sprzętu silnikowego będącego na wyposażenia OSP oraz kurs z zakresu ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy medycznej ofiarom zdarzeń. Z tego ostatniego kursu skorzystało 3 członków OSP z Dąbrowy nad Czarną i 1 członek OSP Skotniki. Kurs taki jest planowany również w roku bieżącym oraz kurs obsługi pilarek do drewna. Elementem szkolenia są również zawody sportowo – pożarnicze. W roku ubiegłym gminne zawody odbyły się 24 czerwca na boisku sportowym w Aleksandrowie. Zwyciężyła OSP Dąbrowa nad Czarną przed OSP Skotniki. OSP Dąbrowa nad Czarną reprezentowała gminę na zawodach powiatowych w Ręcznie w dniu 26 sierpnia zajmując 4 miejsce.

W roku 2007 na terenie gminy miało miejsce 18 pożarów małych gdzie straty wynosiły 13 tyś zł, a uratowano mienie na kwotę 125 tyś zł. W akcjach tych brały udział 24 zastępy OSP KSRG oraz 3 zastępy z pozostałych jednostek OSP, jednostki Państwowej Straży Pożarnej nie brały udziału w gaszeniu tych pożarów. Natomiast w roku ubiegłym na terenie gminy miało miejsce 35 miejscowych zagrożeń w których wzięło 13 zastępów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, 50 zastępów OSP KRSG oraz 3 zastępy pozostałych jednostek OSP.

Większość wymienionych wyżej sił i środków było zaangażowanych w usuwaniu skutków huraganu w dniu 20 na 21 lipca 2007 roku na trenie Skotnik. Powyższe informacje dot. działań ratowniczo gaśniczych uzyskano z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb.

Ponadto samochody z jednostek OSP Dąbrowa nad Czarną , Skotniki i Siucice brały udział w odśnieżaniu drug na terenie całej gminy.

Dużą zaletą jednostek jest system selektywnego powiadamiania i alarmowania oraz system powiadamiania indywidualnego strażaków na telefon komórkowy o wezwaniu do akcji tzw. terminal GSM jaki posiadają jednostki OSP w Dąbrowie na Czarną i Skotnikach. Dział to w ten sposób, że z chwilą uruchomienia syreny przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Piotrkowie Tryb. automatycznie następuje powiadamianie strażaka na telefon komórkowy. Przyczynia się to do szybszego stawienia się danego strażaka w strażnicy OSP.

Mając na uwadze powyższe, trzeba stwierdzić, że chociaż w ostatnim okresie coraz więcej zadań jest stawianych przed ochotniczymi strażami pożarnymi są one dobrze przygotowane do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.