Rada Gminy

Uchwała Nr XXIV/195/2017

Uchwały | Rada Gminy
Uchwała Nr XXIV/195/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2017 roku 

Uchwała Nr XVII/140/2016

Uchwały | Rada Gminy
Uchwała Nr XVII/140/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

Uchwała Nr IX/80/2015

Uchwały | Rada Gminy
Uchwała Nr IX/80/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2016 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>

Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok

Rada Gminy

Plan pracy Rady Gminy na 2014 rok

Rada Gminy

Plan pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2013 rok

Rada Gminy

Plan pracy Rady Gminy na 2012 rok

Rada Gminy

Plan pracy Rady Gminy na 2011 rok

Rada Gminy

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

Rada Gminy

 

Plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na rok 2007

Rada Gminy

Rada Gminy

UCHWAŁA Nr  XXV/148/2005
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia  30 grudnia 2005  roku

 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006 rok.

         Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Dz.U.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203/ Rada gminy w Aleksandrowie u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006  rok w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
  Załącznik Nr 1.

Dostawca XML