Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

 

KOMUNIKAT

Wójta Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

OGŁOSZENIE

Komunikaty i ogłoszenia
Znak: 2222/7/2006
OGŁOSZENIE
o wyborze oferty
Wójt Gminy Aleksandrów zawiadamia, że w dniu 16 października 2006 r. wybrano ofertę złożoną przez n/w wykonawcę.

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

Komunikaty i ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

OGŁOSZENIE

Komunikaty i ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

 

zporr                                                                                                                                     flaga ue 

 

Inwestycja pt.„ Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów powiat piotrkowski” w ramach ZPORR Priorytetu 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie w miejscowościach: Aleksandrów – Janikowice, Reczków Nowy, Kalinków - Borowiec- Rożenek.
    Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.422.453,90 PLN, w tym 75% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    W dniu 18 listopada 2005 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w inwestycji pomiędzy Wójtem Gminy Aleksandrów – Henrykiem Małeckim i Wojewodą Łódzkim – Stefanem Krajewskim.
   

Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Komunikaty i ogłoszenia

 Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 5 kwietnia 2006 roku

Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , iż został opracowany projekt „REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ALEKSANDRóW”.
W związku z powyższym informuję , iż w terminie do dnia 10 maja 2006 roku można zapoznać się z treścią projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów” oraz składać ewentualne wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów , pokój nr 103 , tel. (0-44) 756-00-69 wew. 26.
Powyższy dokument podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Aleksandrowie w drodze Uchwały i wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Nowy regulamin dla korzystających z ujęć wody

Komunikaty i ogłoszenia

           Radni uchwalili nowy regulamin korzystania ze zbiorowych ujęć wody pitnej, jakie posiada gmina. Zaakceptowany dokument określa zarówno obowiązki dostawców jak i odbiorców. Gmina zobowiązana jest przede wszystkim do dostarczenia odpowiedniej ilości i jakości wody oraz zorganizowania punktów pitnych w razie, gdy dostarczenie wody będzie niemożliwe.
           Kary grożą tym mieszkańcom, którzy korzystają z wodociągu bez zawartej odpowiedniej umowy z gminą, zerwą plomby lub uszkodzą urządzenia pomiarowe. Mogą zapłacić wtedy nawet do 5 tys. złotych. Kara w podobnej wysokości grozi również tym, którzy nie będą chcieli dopuścić pracownika gminy w celu odczytu czy naprawy urządzeń pomiarowych.

Miejsca wyznaczone na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Komunikaty i ogłoszenia

         Na terenie gminy Aleksandrów wyznaczono miejsca z przeznaczeniem na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - na tablicach sołeckich oraz w Urzędzie Gminy - według podanego niżej wykazu:

Dostawca XML