Przetargi

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w obrębie wsi CIECHOMIN gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolnych .

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych .

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych .

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi BOROWIEC gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych .

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 06.07.2007 r.


OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRóW

26 -337 ALEKSANDRóW

WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO,

ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMóWIŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

Aleksandrów, dnia   05.07.2007 r.


OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRóW

26 -337 ALEKSANDRóW

WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 14.000 EURO

USTAWY PRAWO ZAMóWIŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie

Przetargi

 

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651) oraz uchwały Nr II/7/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.

WóJT GMINY ALEKSANDRóW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
                        Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO nie przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówiń Publicznych, przedmiot zamówienia „Zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach”
wybrał do realizacji zamówienia ofertę , którą złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A.

Ogłoszenie o przetargu

Przetargi

  OGŁOSZENIE

Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
w Aleksandrowie
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000,- euro zgodnie z procedurami ustawy z dnia 29.01.2004 Dz.U.

Ogłoszenie o przetargu

Przetargi
Aleksandrów, dnia 13.11.2006 r.
OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRóW
26 -337 ALEKSANDRóW
WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCA KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMóWIŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Aleksandrowie
26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski

ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi
OGŁOSZENIE
Gmina Aleksandrów
26-337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski
ogłasza przetarg nieoganiczony
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie:
Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 800 mb. i 3 szt. przyłączy PE Ø 40 o długości 161 mb

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi

  OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Aleksandrowie
26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie:

Wybrana oferta

Przetargi

 

Urząd Gminy w Aleksandrowie

 uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO z dnia 14.02.2006 r. na wybór wykonawcy realizacji inwestycji: Budowa sieci wodociągowej PCV Ø160 o długości 2887 mb i 9 szt. przyłączy PE Ø 40 o długości 189 mb miejscowości Wacławów – Brzezie wybrana została oferta wykonawcy:

Ogłoszenie o przetargu

Przetargi

 

14.02.2005 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Aleksandrów
woj. łódzkie pow. piotrkowski
Dostawca XML